Hasta Rehberi

Hasta Hakları

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir. İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı.

Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.

İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

1.Hizmetten genel olarak
faydalanma;

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2.Bilgi almahakkı:

Hastanın her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve ya yazılı olarak isteme hakkı vardır.

3.Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirmehakkı:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4.Mahremiyethakkı:

Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

5.Güvenlikhakkı:

Hastanın sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkı vardır.

6.Tedaviyi reddetme ve durdurmahakkı:

Hastaların tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır

7.Dini vecibeleri yerine getirebilmehakkı:

Hastanın sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8.İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık ve rahatlık görmehakkı:

Hastanın saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik ve şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici diğer etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9.Ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurmahakkı:
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve Mevzuatın sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.

10.Müracaat, şikâyet ve davahakkı:
Hastanın haklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkı vardır.

28 Mart 2022